Language focus Unit 5: Study habits

Phần Language Focus sẽ giúp bạn học ôn tập từ vựng và ngữ pháp của Unit 5: Study habits (Các thói quen học tập) bao gồm động từ khuyết thiếu "should", câu mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên ở lời nói gián tiếp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Language focus - Unit 5: Study habits

LANGUAGE FOCUS - UNIT 5: STUDY HABITS

1.Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. (Hoàn thành hội thoại, dùng trạng ngữ cho trong khung.)

Giải:

a)

 • Hoa: Does Mrs. Nga speak English? (Nga nói tiếng Anh không?)
 • Lan: Oh, yes. She speaks English (0) well. (Ồ, có. Cô ấy nói tiếng Anh giỏi lắm.)

b)

 • Hoa: Ba always gets excellent grades. (Ba lúc nào cũng dành điểm tốt.)
 • Lan: That’s because he studies (1) hard. (Đó là bởi vì anh ấy học chăm chỉ.)

c) 

 • Hoa: That's our bus! (Đó là xe buýt của chúng ta.)
 • Lan: Run (2) fast and we might catch it. (Chạy nhanh lên và chúng ta có thể đuổi kịp nó)

d)

 • Hoa: I’m very sorry. I know I behaved (3) badly. (Mình rất xin lỗi. Mình biết mình đã cư xử tồi tệ.)
 • Lan: It’s all right, (Ổn thôi)

e)

 • Hoa: I can’t hear you, Lan. (Mình không thể nghe cậu nói gì, Lan.)
 • Lan: Sorry, but I’m speaking (4) softly because I have a sore throat. (Xin lỗi, nhưng mình phải nói nhẹ nhàng vì mình đang bị đau họng.)

2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao's house. Use the words in the box. Say what he should do. (Hãy làm việc với bạn học. Nhìn tranh nhà ông Hào và nói xem ông ấy nên làm gì, sử dụng từ cho trong khung.)

Giải:

 • Mr. Hao should repair the roof. (Ông Hào nên sửa mái nhà.)
 • He should paint the house. (Ông ấy nên sơn nhà.)
 • He should cut the grass. (Ông ấy nên cắt cỏ.)
 • He should replant the trees. (Ông ấy nên trồn lại cây.)
 • He should mend the door. ((Ông ấy nên sửa lại cái cửa.)

3. Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson's commands and requests in her conversation with Tim’s mother. (Hãy làm việc với bạn học. Giả sử bạn là mẹ của Tim, hãy tường thuật những yêu cầu và đề nghị cùa cô Jackson trong cuộc nói chuyện vói mẹ của Tim.)

Giải:

 • a) “Please wait for me outside my office.’'
  => Miss Jackson asked me to wait for her outside her office. (Jackson yêu cầu mẹ đợi cô ấy bên ngoài văn phòng của cô ấy.)
 • b) “Please give Tim his report card for this semester.”
  => Miss Jackson told me to give you your report card for this semester. (Cô Jackson đã bảo mẹ gửi cho con bảng điểm học kỳ này.)
 • c) “Can you help rim with his Spanish pronunciation?”
  => Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.(Cô Jackson đã bảo mẹ giúp con với môn phát âm tiếng Tây Ban Nha của con)
 • d) “Can you meet me next week?”
  => Miss Jackson asked me to meet her next week. (Cô Jackson yêu cầu mẹ gặp cô ấy vào tuần tới.)

4. Work with a partner. Report Miss Jackson's advice she gave in her conversation with Tim's mother. (Hãy làm việc với bạn học, tưòng thuật lời khuyên của cô Jackson mà cô đưa ra trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

Giải:

 • a) "Tim should spend more time on Spanish pronunciation.”
  => Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation. (Cô Jackson nói rằng con nên dành nhiều thời gian hơn cho việc phát âm tiếng Tây Ban Nha.)
 • b) “Tim should practice speaking Spanish every day.”
  => Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day. (Cô Jackson nói con nên luyện tập nói tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày.)
 • c) "Tim should listen to Spanish conversations on TV.”
  => Miss Jackson said you should listen lo Spanish conversations on TV. (Jackson nói rằng con nên lắng nghe những cuộc trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha trên truyền hình.)
 • d) “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”
  => Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish. (Jackson nói rằng con nên luyện tập đọc to tiếng Tây Ban Nha.)
 • e) " Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”
  => Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words. (Cô Jackson cho biết con nên sử dụng từ điển này để tìm hiểu cách phát âm các từ tiếng Tây Ban Nha.)

ta85

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals