Giải bài 12: Các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến nay


Soạn bài 12: Các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến nay - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 89. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Đoạn thông tin nói về phong trào của khu vực nào trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Em biết gì về tình hình chung của khu vực đó từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

2. Hình 1, 2 liên quan đến sự kiện lịch sử thế giới nào? Sự kiện đó có tác động gì đối với lịch sử Việt Nam?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Các nước châu Á

1. Tìm hiểu tình hình chung của các nước châu Á

Đọc thông tin, hãy cho biết:

 • Những thay đổi của tình hình châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
 • Theo em, những thay đổi nào có ý nghĩa quan trọng nhất đối với các nước châu Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Vì sao?

2. Tìm hiểu về tình hình Trung Quốc

Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949) có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
 • Trình bày những nét nổi bật của tình hình Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?
 • Cho biết các hình 3,4,5 chứng tỏ điều gì về công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc?

3. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 đến nay

a. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát lược đồ, hãy trình bày nét nổi bật của tình hình các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945?

b. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

Nêu hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước được thể hiện thông qua văn kiện nào và nội dung cụ thể là gì?

 • Nêu các mốc chính trong quá trình phát triển từ ASEAN 5 thành ASEAN 10?

II. Các nước châu Phi

1. Tìm hiểu tình hình chung của châu Phi

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy:

 • Giải thích vì sao phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi?
 • Cho biết vì sao năm 1960 được ghi nhận là "Năm châu Phi". Dựa vào lược đồ hình 10, hãy kể tên các nước giành độc lập trong năm 1960?

2. Tìm hiểu về nước Cộng hòa Nam Phi

Đọc thông tin, quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu suy nghĩ của em về chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thông qua hình 11 và 12?
 • Cho biết sự kiện chế độ Apácthai bị xóa bỏ ở Nam Phi có ý nghĩa như thế nào?
 • Đánh giá vai trò của Nen-xơn-man Đê-la trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?

III. Các nước Mĩ Latinh

1. Tìm hiểu khái quát về các nước Mĩ Latinh từ sau năm 1945

Đọc thông tin và quan sát lược đồ, hãy:

 • Giải thích tại sao trong những năm 60 - 80 của thế kỉ XX, khu vực Mĩ Latinh được ví như "Lục địa bùng cháy"?
 • Nêu các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài ở Mĩ Latinh và kết quả của mỗi giai đoạn?

2. Tìm hiểu về Cu Ba - Hòn đảo anh hùng

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Trình bày những nét chính về cuộc cách mạng Cu Ba (1953 - 1959)?
 • Nêu những thành tựu mà nhân dân Cu-ba đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và suy nghĩ của em khi quan sát hình 18
 • Đánh giá vai trò cách mạng của Phi-đen Cát-xtơ-rô đối với cách mạng Cu -Ba?

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập và hoàn thành bảng thống kê về các nước trong tổ chức ASEAN theo yêu cầu sau:

TT Tên nước Thủ đô Năm giành được độc lập Thời gian gia nhập ASEAN
         
         

2. Trong quá trình phát triên từ ASEAN 5 thành ASEAN 10, em ấn tượng với sự kiện nào nhất? Vì sao?

3. Hoàn thành bảng so sánh giữa các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Nội dung so sánh châu Á châu Phi Khu vực Mĩ  La-tinh
Đối tượng đấu tranh      
Mục tiêu đấu tranh      
Phương pháp đấu tranh      
Kết quả      

D. Hoạt động vận dụng

1. Tại sao cách mạng Trung Quốc thành công (10/1949) có tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam?

2. Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra thời cơ và thách thức gì?

3. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) của nhân dân Nam Phi có điểm gì giống và khác so với cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945 - 1975)?

4. Câu khẩu hiệu nào dưới đây là đúng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hi sinh của nhân dân Cu Ba vì cuộc chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược của nhân dân Việt Nam?

A. "Việt Nam, chúng tôi luôn bên cạnh các bạn".

B. "Vì Việt Nam, Cu-Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

C. "Kiên quyết ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước thành công".

D. "Đêm thức vì hòa bình ở Việt Nam"

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Đóng góp của Việt Nam trong sự phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

2. Tình cảm và sự giúp đỡ của nhân dân Cu Ba đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


Từ khóa tìm kiếm google:

khoa học xã hội 9 bài 12, bài 12 Các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến nay sách VNEN, bài 12 trang 89 VNEN 9 khoa học xã hội, giải khoa học xã hội 9 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận