Getting started Unit 4: Our Past

Đây là phần khởi động của Unit 4 với chủ đề: Our Past (Quá khứ của chúng ta). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Getting started - Unit 4: Our Past

GETTING STARTED – UNIT 4: OUR PAST

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past. (Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.)

Giải:

 • color television (ti vi màu)
 • radio (đài)
 • cassette players (Đài cát xét)
 • modern clothes (quần áo hiện đại)
 • electric lights (Đèn điện)

Một số từ vựng bổ sung:

 • Appear (v): xuất hiện
 • Cruel (adj): độc ác
 • Escape (v): trốn thoát
 • Folk tale (n): chuyện dân gian
 • Rag (n): quần áo rách, vải vụn
 • Straw (n): rơm rạ
 • Tie (v): trói buộc

ta84

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals