Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 137 trang 57

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 137: trang 57 sgk Toán 6 tập 2

Tìm tỉ số của:

a) \(\frac{2}{3}\)m và $75\,cm$

b) \(\frac{3}{10}\)h và $20 \,\rm{phút}$

Bài làm:

a) \(\frac{2}{3}\,m\)

Ta có \(75\,cm=\frac{75}{100}\,m=\frac{3}{4}\,m\)

Tỉ số của \(\frac{2}{3}\,m\) là:

\(\frac{2}{3} \div \frac{3}{4}=\frac{2}{3}.\frac{4}{3}=\frac{8}{9}\)

b) \(\frac{3}{10}\)h và $20 \,\rm{phút}$

Ta có $20 \,\rm{phút}=\frac{20}{60}\,\rm{giờ}=\frac{1}{3}\,\rm{giờ}$

Tỉ số của \(\frac{3}{10}\)h và $20 \,\rm{phút}$ là:

\(\frac{3}{10} \div \frac{1}{3}=\frac{3}{10} .3=\frac{9}{10}\)


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2, câu 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2, Câu 137 bài 16 trang 57 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận