Giải câu đố: Ai là người bóp nát quả cam

A. Hoạt động cơ bản

1. Giải câu đố:

     Ai người bóp nát quả cam

Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân

    Phá cường địch, báo hoàng ân

Dựng nên cờ nghĩa xá thân diệt thù.

                                          (Là ai?)


     Ai người bóp nát quả cam

Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân

    Phá cường địch, báo hoàng ân

Dựng nên cờ nghĩa xá thân diệt thù.

=> Đó chính là Trần Quốc Toản


Bình luận

Giải bài tập những môn khác