Giải câu 4 trang 82 toán VNEN 9 tập 1

Câu 4: Trang 82 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán đài quan sát

Đài kiểm soát không lưu Nội Bài cao 95m. Ở một thời điểm nào đó vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo bóng dài 200m trên mặt đất. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt đất là bao nhiêu?

Bài làm:

Ta có hình minh họa như trên

Gọi các điểm như trong hình vẽ, khi đó góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt đất chính là góc P

Xét tam giác vuông MNP có:

tanP = $\frac{NM}{MP}$ = $\frac{95}{200}$ $\Rightarrow $ $\widehat{P}$ = $25^{\circ}$24'

Vậy góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt đất là $25^{\circ}$24'.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận