Giải câu 2 trang 69 toán VNEN 9 tập 1

Câu 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a) sinx = 0,2368 ;                                                 b) cosx = 0,6224 ;

c) tanx = 2,154 ;                                                   d) cotx = 3,251.

Bài làm:

a) sinx = 0,2368 $\Rightarrow $ x = $13,70^{\circ}$ ;

b) cosx = 0,6224 $\Rightarrow $ x = $51,51^{\circ}$ ;

c) tanx = 2,154 $\Rightarrow $ x = $65,10^{\circ}$ ;

d) cotx = 3,251 $\Rightarrow $ x = $17,10^{\circ}$.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận