Giải câu 2 trang 38 toán VNEN 9 tập 1

Câu 2: Trang 38 sách VNEN 9 tập 1

Với giá trị nào của a thì điểm A (a; 2a - 1) thuộc đồ thị hàm số:

a) y = -2x + 3 ;       b) y = -x + 5 ;       c) f(x) = 3x - 1 ;             d) f(x) = $\frac{1}{3}$x - $\frac{2}{3}$

Bài làm:

Để điểm A (a; 2a - 1) thuộc đồ thị hàm số thì điểm A phải thỏa mãn hàm số

a) Ta có:  y = -2x + 3 = -2.a + 3 = -2a + 3. Để điểm A (a; 2a - 1) thuộc đồ thị hàm số thì 2a - 1 = -2a + 3 $\Leftrightarrow $ a = 1

b) Ta có:  y = -x + 5 = -a + 5. Để điểm A (a; 2a - 1) thuộc đồ thị hàm số thì 2a - 1 = -a + 5 $\Leftrightarrow $ a = 2

c) Ta có:  f(x) = 3x - 1 = 3a - 1. Để điểm A (a; 2a - 1) thuộc đồ thị hàm số thì 2a - 1 = 3a - 1 $\Leftrightarrow $ a = 0

d) Ta có:  f(x) = $\frac{1}{3}$x - $\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{3}$a - $\frac{2}{3}$. Để điểm A (a; 2a - 1) thuộc đồ thị hàm số thì 2a - 1 = $\frac{1}{3}$x - $\frac{2}{3}$ $\Leftrightarrow $ a = $\frac{1}{5}$.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận