Unit 8: What are you reading? Lesson 3

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 8: What are you reading? (Bạn đang đọc gì vậy?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Listen and repeat 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud 3. Let’s chant
Unit 8: What are you reading? Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

 • ’What are you 'reading?
 • I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.
 • 'What's 'Snow 'White 'like?
 • She's 'kind.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

1. a

What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)

I'm reading The Fox and the Crow. (Tôi đang đọc Cáo và Quạ.)

2. b

What's she reading? (Cô ấy đang đọc gì thế?)

She's reading a funny story. (Cô ấy đang đọc một câu chuyện vui/cười.)

3. a

What's An Tiem like? (An Tiêm thế nào?)

He's hard-working. (Cậu ấy chăm chỉ.)

4. b

What's Aladdin like? (A-la-đin thế nào?)

He's clever. (Cậu ấy thông minh.)

3. Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

What are you reading? (Bạn đang đọc gì?)

 • What are you reading? (Bạn đang đọc gì?)
 • I'm reading the Aladdin story. (Tôi đang đọc truyện A-la-đin.)
 • What's Aladdin like? (A-la-din thế nào?)
 • What's he like? (Cậu ấy thế nào?)
 • He's clever and he's kind. (Cậu ấy thông mình và cậu ấy tốt bụng.)
 • What are you reading? (Bạn đang đọc gì?)
 • I'm reading the Cinderella story. (Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.)
 • What's Cinderella like? (Cô bé Lọ Lem thế nào?)
 • What's she like? (Cô ấy thế nào?)
 • She's beautiful and she's kind. (Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.)

4. Read and tick Yes (Y) or No (N) (Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N))

Hướng dẫn dịch:

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhật Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

 YN
Tom likes reading books in his free time. (Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.) 
Case Closed is a Malaysian story. (Thám tử Conan là một truyện của Ma-lai-xi-a.) 
The main character is Jimmy Kudo. (Nhân vật chính là Jimmy Kudo.) 
Jimmy Kudo is a policeman. (Jimmy Kudo là một người cảnh sát.) 
Jimmy Kudo is clever and brave. (Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.) 

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của em)

 • I like reading fairy tales in my free time.
 • My favourite book is The story of Mai An Tiem.
 • The main character is An Tiem.
 • I like him very much because he is clever and hard-working.

Hướng dẫn dịch:

 • Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.
 • Quyển sách yêu thích của tôi là truyện về Mai An Tiêm.
 • Nhân vật chính là An Tiêm.
 • Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

6. Project (Dự án)

Interview three classmates about their favorite books and characters (Phỏng vấn ba bạn học về những quyển sách và nhân vật yêu thích)

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

 1. hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.
 2. nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
 3. đọc và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
 4. viết về quyển sách yêu thích của mình.

Nội dung quan tâm khác

Bình luận