Unit 7: How do you learn English? Lesson 3

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 7: How do you learn English? (Bạn học Tiếng Anh như thế nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Listen and repeat 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud 3. Let’s chant
Unit 7: How do you learn English? Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

 1. ’How do you 'practise 'speaking? (Bạn luyện nói thế nào?)
  I 'speak 'English 'every 'day. (Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.)
 2. 'How do you ‘practise 'reading? (Bạn luyện đọc thế nào?)
  I 'read ‘English 'comic 'books. (Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)
 3. 'How do you 'practise 'writing? (Bạn luyện viết thế nào?)
  I 'write 'emails to my 'friends. (Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.)
 4. 'Why do you 'learn 'English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)
  Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs. (Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

1.bI learn English by talking with my friends. (Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với bạn bè.)
2.aMai learns English by reading comic books. (Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.)
3.aNam learns English by writing emails to his friends. (Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.)
4.bWe learn English because we want to talk with our foreign friends. (Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.)

3. Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

How do you learn English? (Bạn học tiếng Anh thế nào?)

 • How do you practise speaking? (Bạn luyện nói thế nào?)
 • By speaking English every day. (Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.)
 • How do you practise reading? (Bạn luyện đọc thế nào?)
 • By reading comic books. (Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.)
 • How do you practise listening? (Bạn luyện nghe thế nào?)
 • By watching English cartoons on TV. (Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.)
 • How do you practise writing? (Bạn luyện viết thế nào?)
 • By writing emails to my friends. (Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.)
 • Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)
 • Because I want to sing English songs. (Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

4. Read and tick True (T) or False (F) (Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào vở và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mỗi ngày. Chúng mình rất vui bởi vì chúng mình có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh rất cần thiết cho giao tiếp.

 TF
1. Mai tries to guess the meaning of a word while she reads. (Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc.) 
2. Mai often learns to speak English by herself. (Mai thường tự mình học nói tiếng Anh.) 
3. Akiko usually practises listening by watching cartoons on TV. (Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.) 
4. Akiko learns to write English by writing emails to Mai every day. (Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho Mai mỗi ngày.) 
5. They like learning English because it is necessary for their studies. (Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.) 

5. Write about how your friend learns English (Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào)

 • My friend is Thanh.
 • She learns to read English by reading short English stories.
 • She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.
 • She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

Dịch:

 • Bạn tôi là Thanh.
 • Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngắn tiếng Anh.
 • Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào vở và đọc to chúng.
 • Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ây muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.

6. Project (Dự án)

Discuss how you practise listening, speaking, reading and writing English. (Thảo luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.)

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

 1. hỏi và trả lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
 2. nghe và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
 3. đọc và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
 4. viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Nội dung quan tâm khác

Bình luận