Unit 7: How do you learn English? Lesson 2

Dưới đây là phần Lesson 2 của Unit 7: How do you learn English? (Bạn học Tiếng Anh như thế nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat 2. Point and say 4. Listen and number
Unit 7: How do you learn English? Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a)  What foreign language do you have at school? (Ngoại ngữ bạn học ở trường là gì?)
  English. What about you, Akiko? (Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?)
 • b)  I have French. (Tôi học tiếng Pháp.)
  Oh, really? (Ồ, vậy hả?)
 • c)  And do you like English? (Và bạn có thích tiếng Anh không?)
  Yes. It's my favourite subject. (Có. Nó là môn học yêu thích của mình.)
 • d)  Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)
  Because I want to sing English songs. (Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a)  Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)
  Because I want to watch English cartoons on TV. (Bởi vì tôi muốn xem những bộ phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.)
 • b)  Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)
  Because I want to read English comic books. (Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)
 • c)  Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh ?)
  Because I want to talk with my foreign friends. (Bởi vì tôi muôh nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói.)

Ask and answer questions about how and why you learn English. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.)

 1. How do you learn English? (Bạn học tiếng Anh thế nào?)
  I... (Tôi...)
 2. Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)
  Because I want to.. (Bởi vì tôi muốn...)

4. Listen and number (Nghe và điền số.)

 • a. 2                  
 • b. 4                  
 • c. 1                  
 • d. 3

Audio script:

 • 1. Tony: You speak English very well!
  Hoa: Thank you, Tony.
  Tony: How do you practise speaking?
  Hoa: I speak English with my foreign friends every day.
 • 2. Tony: How do you learn English vocabulary?
  Nam: I write new words and read them aloud.
  Tony: Why do you learn English?
  Nam: Because I want to sing English songs.
 • 3. Tony: How do you practise listening?
  Mai: By watching English cartoons on TV.
  Tony: Do you understand this cartoon?
  Mai: Yes, I do.
  Tony: That's great! Well done.
  Mai: Thank you.
 • 4. Tony: How do you practise reading?
  Quan: I often read English comic books.
  Tony: Why do you learn English?
  Quan: Because I want to read English comic books

5. Write about you (Viết về em)

 • 1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?
  I speak to my friends every day. (Tôi nói với bạn bè mỗi ngày.)
 • 2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?
  I read English comic books. (Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)
 • 3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?
  I write emails to my foreign friends. (Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè nước ngoài.)
 • 4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?
  I write new words on notebooks and read them aloud. (Tôi viết nhiều từ mới vào vở và đọc to chúng.)
 • 5. Tại sao bạn học tiếng Anh?
  I want to sing English songs. (Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

How do I learn English? (Charades) (Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Nội dung quan tâm khác

Bình luận