Unit 7: How do you learn English? Lesson 1

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 7: How do you learn English? (Bạn học Tiếng Anh như thế nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat 2. Point and say 4. Listen and tick 6. Let’s sing
Unit 7: How do you learn English? Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại.)

 • a) How often do you have English, Mai? (Bạn thường học môn Tiếng Anh bao lâu một lần vậy Mai?)
  I have it four times a week. (Tôi học nó bốn lần một tuần.)
 • b) Do you have English today? (Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh không?)
  Yes, I do. (Vâng, có.)
 • c) How do you practise reading? (Bạn luyện đọc như thế nào?)
  I read English comic books. (Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)
 • d) How do you learn vocabulary? (Bạn học từ vựng thế nào?)
  I write new words in my notebook and read them aloud . (Tôi viết những từ mới vào vở và đọc to chúng.)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a) How do you speak English? (Bạn nói tiếng Anh thế nào?)
  I speak English every day. (Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.)
 • b) How do you listen to English? (Bạn nghe tiếng Anh thế nào?)
  I watch English cartoons on TV. (Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.)
 • c) How do you write English? (Bạn viết tiếng Anh thế nào?)
  I write emails to my friends. (Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn của tôi.)
 • d) How do you read English? (Bạn đọc tiếng Anh thế nào?)
  I read short stories. (Tôi đọc nhiều truyện ngắn.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions about how you learn English. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.)

 1. How often do you have English? (Bạn thường học môn Tiếng Anh bao lâu một lần?)
  I have English ... times a week. (Tôi có môn Tiếng Anh... lần một tuần.)
 2. Do you have English today? (Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh không?)
  Yes, I do. / No, I don't. (Vâng, có. / Không, không có.)
 3. How do you practise...? (Bạn luỵện tập... thế nào?)
  I... (Tôi...)

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu)

 • 1. b                 
 • 2. c                 
 • 3. a                 
 • 4. b

Audio script:

 • 1. Linda: How do you practise listening, Nam?
  Nam: I watch English cartoons on TV.
 • 2. Linda: How do you learn English, Mai?
  Mai: I sing English songs.
 • 3. Linda: How do you practise reading, Trung?
  Trung: I read English comic books.
 • 4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?
  Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Trung is a newcomer in Class 5B. Today, he’s happy (1) __because__ he has two English lessons. To practise speaking English, he (2) __speaks__ it every day with his friends. To learn vocabulary, he (3) __writes__ new words and reads them aloud. He also learn English by (4) __singing__ English songs. His (5) __hobby__ is singing English songs!

Hướng dẫn dịch:

Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. Hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết những từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát.)

How do you learn English? (Bạn học tiếng Anh thế nào?)

 • How do you learn English?
 • How do you practise speaking?
 • I speak to my friends every day.
 • How do you practise reading?
 • I read English comic books.
 • How do you practise writing?
 • I write emails to my friends.
 • And how do you practise listening?
 • I watch English cartoons on TV.

Dịch:

 • Bạn học tiếng Anh thế nào?
 • Bạn luyện nói thế nào?
 • Tôi nói với bạn của tôi mỗi ngày.
 • Bạn luyện đọc thế nào?
 • Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.
 • Bạn luyện viết thế nào?
 • Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.
 • Và bạn luyện nghe thế nào?
 • Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Nội dung quan tâm khác

Bình luận