Giải toán VNEN 9 bài 5: Ôn tập chương II


Giải bài 5 : Ôn tập chương II - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 53. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trong các bà 1, 2, 3, 4, 5, 6 hãy chọn phương án đúng

Câu 1: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

A. y = 5x + $\sqrt{5}$ ;                                                      B. y = $(\sqrt{3} - 1)^{2}$x + 1 ;

C. y = - $\frac{8}{x}$ ;                                                        D. y = $\sqrt{2}$x - $\sqrt{2}$.

Câu 2: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số nào sau đây là hàm số nghịch biến?

A. y = - 5 + 2x;                                                                         B. y = 5 - 2x ;

C. y = ($\sqrt{5}$ - 2)x - 9;                                                        D. y = $\sqrt{2}$x - $\sqrt{2}$.

Câu 3: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số f(x) = (1 - 3m)x - 7 đồng biến khi và chỉ khi

A. m > - $\frac{1}{3}$                   B. m < - $\frac{1}{3}$                    C. m > $\frac{1}{3}$                           D. m < $\frac{1}{3}$

Câu 4: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax + 2 đi qua điểm $\left ( -\frac{1}{3}; - \frac{1}{4} \right )$ có hệ số góc bằng

A. $\frac{27}{4}$ ;                            B. $\frac{21}{4}$ ;                      C. - $\frac{21}{4}$ ;                       D. -24

Câu 5: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax - $\frac{1}{2}$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $\frac{1}{3}$. Hệ số góc của đường thẳng đó bằng?

A. $\frac{1}{6}$ ;                     B. $\frac{2}{3}$ ;                     C. $\frac{5}{6}$ ;                      D. $\frac{3}{2}$

Câu 6: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Nếu đường thẳng y = kx - 2 đi qua điểm (-1; 5) thì hệ số góc của nó bằng:

A. 10 ;                           B. - 7 ;                               C. - 3 ;                                D.1 9

Câu 7: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 4 (m $\neq $ 2). Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số:

a) Đi qua điểm (-1; 9) ;

b) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 ;

c) Tạo với tia Ox góc $135^{\circ}$

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho các đường thẳng

y = 3x - 1 (d1) ;                   y = - $\frac{2}{3}$x + 5 (d2) ;                y = 3x - 4 (d3).

Không vẽ các đường thẳng trên, hãy cho biết các đường thẳng đó có vị trí như thế nào với nhau.

Câu 2: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai đường thẳng y = 2x + 4 (d1) ; y = - $\frac{1}{2}$x + 1 (d2)

(d1) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B; 

(d2) cắt Ox tại C, cắt Oy tại D; 

(d1) cắt (d2) tại M.

a) Chứng minh MAC vuông tại M.

b) Tính diện tích tam giác MAC.

Câu 3: Trang 56 sách VNEN 9 tập 1

Xác định hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị của nó cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 và tạo với tia Ox góc $45^{\circ}$.

Câu 4: Trang 56 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số y = mx - 2 (m $\neq $ 0).

a) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến? Nghịch biến?

b) Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 2). Vẽ đồ thị ứng với giá trị m tìm được.

c) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đồ thị hàm số đã cho đi qua một điểm cố định.

d) Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ thành tam giác diện tích bằng 1.

Câu 4: Trang 56 sách VNEN 9 tập 1

Một bể nước có 200 lít nước. Người ta cho một vòi chảy vào bể, mỗi phút vòi chảy được 25 lít.

a) Sau x phút, lượng nước trong bể là y lít, lập hàm số biểu thị quan hệ giữa y và x.

b) Vẽ đồ thị của hàm số biết rằng dung tích của bể là 1200 lít.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 5 ôn tập chương II, ôn tập chương II trang 50 vnen toán 9, bài 5 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận