Giải Bài 1: Nửa mặt phẳng sgk Toán 6 tập 2 Trang 71 73


Với hai điểm A, B và một đường thẳng a bất kỳ, cho ta được hai nửa mặt phẳng đối nhau. Để tìm hiểu kĩ giả thiết trên, chúng ta cùng nhau đi vào bài học: Nửa mặt phẳng. Dựa vào cấu trúc SGK Toán 6 tập 2, Tech12h sẽ hệ thống lại kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Mong rằng đây là tài liệu có ích cho việc học tập của các em.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải Bài 1: Nửa mặt phẳng - sgk Toán 6 tập 2 Trang 71 - 73

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.

2. Nữa mặt phẳng

Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.

Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai mặt phẳng đối nhau.

Giải Bài 1: Nửa mặt phẳng-2

Trong hình trên:

Nửa mặt phẳng (I) và nữa mặt phẳng(II) là hai nữa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.

- Hai điêm M,N thuộc nửa mặt phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a.

- Hai điểm M,P thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP cắt a.

3. Tia nằm giữa hai tia

Giải Bài 1: Nửa mặt phẳng-3

 

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nếu tia Oz cắt đoạn  MN tại một điểm nằm giữa M và N(M thuộc Ox, N thuộc Oy và M,N không trùng với O).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Câu 2: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

Câu 3: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng  …….

b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia Ox cắt ……...

Câu 4: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a,

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không?

Câu 5: Trang 73 - SGK Toán 9 tập 2

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận