Đáp án câu 4 đề 9 kiểm tra học kì 2 sinh học 6


Câu 4 (3,5 điểm)

a.Thực vật được phân chia thành những ngành nào? Nêu đặc điểm chính mỗi ngành đó.

b. Chứng minh thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả.

Bài làm:

a. * Thực vật gồm các ngành: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

   * Đặc điểm chính mỗi ngành:

- Ngành Tảo: Chưa có rễ, thân, lá; sống chủ yếu ở nước.

- Ngành Rêu: Có thân, lá đơn giản và rễ giả; sinh sản bằng bào tử; sống ở nơi ẩm ướt.

- Ngành Dương xỉ: Có thân, lá và rễ thật; sinh sản bằng bào tử; sống ở nhiều nơi.

- Ngành Hạt trần: Có rễ, thân, lá phát triển; sinh sản bằng nón; sống nhiều nơi.

- Ngành Hạt kín: Có rễ, thân, lá phát triển, đa dạng; phân bố rất rộng; có hoa và sinh sản bằng hạt; hạt được bao bọc kín.

b. Những đặc điểm chứng minh thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả:

- Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản hoàn thiện.

- Thực hiện quá trình thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận