Giải toán VNEN 9 bài 1: Căn bậc hai số học


Giải bài 9: Căn bậc hai số học - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 05. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Tính cạnh hình vuông biết diện tích là 9$cm^{2}$.

b) Mỗi số cho dưới đây thuộc tập hợp số nào trong các tập hợp số N, Z, Q?

a) -$\frac{17}{31}$ ;           b) 23 ;                  c) 0 ;                 d) 4,581.

Trả lời:

a)Gọi cạnh hình vuông là a (a > 0) (cm)

Diện tích hình vuông là 9$cm^{2}$ tức là $a^{2}$ = 9 $\Leftrightarrow $ a = 3 cm

Vậy cạnh hình vuông là 3cm.

b)

a) -$\frac{17}{31}$ $\in $ Q

b) 23 $\in $ N, Z

c) 0 $\in $ N, Z

d) 4,581 $\in $ Q.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.c) Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: 25; 169; 3600; 4,9 ; 0,81.

Mẫu: $\sqrt{25}$ = 5 vì 5 > 0 và $5^{2}$ = 25.

Trả lời:

$\sqrt{169}$ = 13 vì 13 > 0 và $13^{2}$ = 169

$\sqrt{3600}$ = 60 vì 60 > 0 và $60^{2}$ = 3600

$\sqrt{0,81}$ =0,9 vì 0,9 > 0 và $0,9^{2}$ = 0,81.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Chọn các câu trả lời đúng:

$\sqrt{121}$ = 11 ; $\sqrt{144}$ = 2 ; $\sqrt{6400}$ = 80 ; $\sqrt{0,49}$ = - 0,7 ; $\sqrt{\frac{49}{9}}$ = $\frac{7}{3}$ ; $\sqrt{0,01}$ = -0,1. 

Câu 2: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

So sánh:

a) 6 và $\sqrt{37}$ ;            b) $\sqrt{17}$ và 4 ;                 c) $\sqrt{0,7}$ và 0,8.

Câu 3: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 < $\sqrt{10}$ < 4 ;                                  b) 1,1 < $\sqrt{1,56}$ < 1,2.

Câu 4: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tìm kết quả của các phép khai phương sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): 

a) $\sqrt{10}$ ;               b) $\sqrt{29}$ ;              c) $\sqrt{107}$ ;               d) $\sqrt{19,7}$.

Câu 5: Trang 07 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) $\sqrt{x}$ > 1 ;              b) $\sqrt{x}$ < 3 ;                   c) 2$\sqrt{x}$ = 14.

Mẫu: Với x $\geq $ 0, ta có $\sqrt{x}$ > 1 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ > $\sqrt{1}$ $\Leftrightarrow $ $\sqrt{}$ x > 1. Vậy x > 1.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 1 căn bậc hai số học , căn bậc hai số học trang 05 vnen toán 9, bài 1 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận