Phần một: lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Tổng hợp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của các bài trong phần một lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay- Lịch Sử lớp 9

Bài đăng mới

Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
14:19 25/10/2017 by : Mưa bụi
Lịch sử sau chiến tranh thế giới thứ hai là một giai đoạn đã diễn ra với bao sự kiện to lớn, phức tạp và có những đảo lộn bất ngờ.
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật
14:15 25/10/2017 by : Mưa bụi
Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của đời sống con người, nhất là trong tình hìn
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
14:11 25/10/2017 by : Mưa bụi
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cục.
Bài 10: Các nước Tây Âu
17:41 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình các nước Tây Âu đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc. Tiêu biểu là sự liên kết các nước Tây Âu trong tổ chức liên minh (EU).
Bài 9: Nhật Bản
16:08 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ một nước bại trận, chiến tranh bị tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một siêu cường kinh tế đứng thứ hai trên thế giới.
Bài 8: Nước Mĩ
15:05 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa theo đuổi mưu đồ bá chủ thế giới.
Bài 7: Các nước Mĩ – La Tinh
15:31 21/07/2017 by : Mưa bụi
Mĩ La – Tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê –hi- cô ở Bắc Mĩ xuống Nam Mĩ.
Bài 6:  Các nước Châu Phi
15:12 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ sau thế kỉ XX, các nước châu Phi đã dành được độc lập.
Bài 5: Các nước Đông Nam Á
16:08 30/06/2017 by : Mưa bụi
Được coi như nơi khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc, từ sau năm 1945 Đông Nam Á trở thành khu vực của các quốc gia đã dành được độc lập tự do và đạt nhiều thành tựu to lớn đầy ấn tượng trong x
Bài 4: Các nước châu Á
15:44 30/06/2017 by : Mưa bụi
Với diện tích rộng lớn và dân số đồng nhất thế giới, châu Á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi lớn và sâu sắc.
Bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa
15:58 30/06/2017 by : Mưa bụi
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu Á, châu Phi và Mĩ La Tinh, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn v
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
15:17 30/06/2017 by : Mưa bụi
Từ giữa những năm 70, nhất là từ sau những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng trầm trọng.
Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
15:42 30/06/2017 by : Mưa bụi
Sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít, Liên Xô bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá và tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, kỉ luật của chủ nghĩa xã hội.