Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Tổng hợp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của tất cả các bài trong chương cơ cấu nền kinh tế - Địa lí lớp 10

Bài đăng mới

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
15:49 18/10/2017 by : Mưa bụi
Cơ cấu nền kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.