Unit 8: What are you reading? Lesson 1

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 8: What are you reading? (Bạn đang đọc gì vậy?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat 2. Point and say 4. Listen and tick
Unit 8: What are you reading? Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a) Hi, Peter. Let's play chess. (Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.)
  I can't. I'm reading. (Mình không thể. Mình đang đọc.)
 • b) What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)
  I'm reading a story about Halloween. (Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.)
 • c) Is it a ghost story? (Nó là một câu truyện ma phải không?)
  Yes. Very scary. (Đúng rồi. Thật đáng sợ.)
 • d) Is it a ghost? (Nó là con ma phải không?)
  Oh, no! (Ôi, không!)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a)  What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)
  I'm reading The Fox and the Crow. (Mình đang đọc Cáo và Quạ.)
 • b)  What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)
  I'm reading The story of Mai An Tiem. (Mình đang đọc Truyện về Mai An Tiêm.)
 • c)  What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)
  I'm reading Aladdin and the Magic Lamp. (Mình đang đọc A-la-đin và cây đèn thần.)
 • d)  What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)
  I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs. (Mình đang đọc nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions about the book/ story you are reading. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc.)

 1. Do you read books in your free time? (Bạn có đọc sách vào thời gian rảnh không?)
  Yes, ... / No, (Có,... / Không,...)
 2. What are you reading now? (Bâỵ giờ bạn đang đọc gì thế?)
  I'm reading... (Tôi đang đọc...)
 3. What's your favourite book/story? (Quyển sách/truyện yêu thích của bạn là gì?)
  It's ... (Nó là ...)

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)

 A-la-ddin và cây đèn thầnCáo và QuạTruyện về Mai An TiêmBạch Tuyết và 1 bảy chú lùn
Nam   
Mai   
Linda   
Tom   


Audio scrip: 

 • 1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time?
  Nam: I like reading stories.
  Tony: What are you reading at the moment?
  Nam: I'm reading The Fox and the Crow.
 • 2  Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?
  Mai: I'm going to stay at home and finish my book.
  Tony: What are you reading?
  Mai: Aladdin and the Magic Lamp.
 • 3. Tony: Hi, Linda. What are you reading?
  Linda: I'm reading my favourite book again.
  Tony: What's the name of the book?
  Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.
  Tony: Why are you reading it again?
  Linda: Because it's so interesting!
 • 4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?
  Tom: The story of Mai An Tiem.
  Tony: Do you like it?
  Tom: Yes, I think it's my favourite story.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

 • Quan: What do you do in your (1) __free__ time?
 • Linda: I read a lot. I like fairy tales.
 • Quan: I see. What are you (2) __reading__ now?
 • Linda: (3) __Reading__ White and the (4) __Seven__ Dwarfs. What about you? Do you like fairy tales?
 • Quan: No, I don’t. I (5) __like__ reading short stories.
 • Linda: What are you reading now?
 • Quan: A Halloween story.

Hướng dẫn dịch:

 • Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?
 • Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.
 • Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?
 • Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?
 • Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn.
 • Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?
 • Quan: Một câu truyện về Halloween.

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

The Guessing Game (Trò chơi đoán)

 • It's a Vietnamese story. (Nó là một câu truyện Việt Nam.)
 • It's a fairy tale. (Nó là một truyện cổ tích.)
 • The main character is a girl. (Nhân vật chính là một cô gái.)

=> It's The Story is Tam and Cam! (Đó là Truyện về Tấm và Cám!)

Nội dung quan tâm khác

Bình luận